Reglementen

Versie 2017.01
   
Doel De competitie moet recreatief volleybal inhouden. Recreatief houdt in, dat spel en alles wat daarmee samenhangt, ontspannend moet werken.
Organisatie De organisatie ligt in handen van een bestuur. Dit bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal te weten drie, met een maximum van zeven personen, waarvan de functies als volgt verdeeld zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond na aftreden herkiesbaar. Het aftreden geschiedt volgens een rooster, waarin is vastgesteld dat voorzitter of secretaris of penningmeester niet in hetzelfde bondsjaar aftreden. Bij tussentijdse verkiezingen neemt de nieuw gekozene in het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
   
Artikel 1 Elke vereniging of bedrijf, welke recreatief volleybal beoefent kan per seizoen inschrijven. Bij inschrijving moeten, in principe, minstens acht en maximaal zestien namen van spelers per team worden ingeschreven. Elke opgegeven speler wordt voorzien van een registratiekaart.
Artikel 2 Ter dekking van de kosten dient per team, voor de start van de competitie, inschrijfgeld te worden betaald. Dit bedrag wordt elk jaar in overleg met de verenigingen in een algemene ledenvergadering vastgesteld, voor het daarop volgende seizoen. Ter controle van de gelden dient iedere vereniging, via alfabetische volgorde, uitgezonderd de vereniging van de penningmeester, een lid voor de kascommissie te leveren. De kascommissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid. De zittigsduur per lid bedraagt 2 jaar.
Artikel 3 Er wordt gespeeld in verschillende klassen met een promotie- en degradatie-regeling. Nieuwe inschrijvingen worden, in principe, ingedeeld in de laagste klasse. De twee hoogst geëindigde teams promoveren, de twee laagst geëindigde teams degraderen. Het bestuur heeft de bevoegdheid om in belang van goede krachtsverhoudingen naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in het aantal klassen en het aantal teams dat promoveert danwel degradeert. Bij het wijzigen van het aantal klassen vervalt de promotie- en degradatie-regeling. Het bestuur heeft de plicht om indien zij van deze bevoegdheid gebruikt maakt, zo spoedig mogelijk de deelnemende teams hierover te informeren.
Artikel 4 Indien twee of meer teams met een gelijk aantal punten eindigen in de competitie, dan zal het saldo uit de competitie voor/tegen de doorslag geven wie de hoogst geëindigde is. Indien ook dit gelijk is beslist het saldo van de onderlinge wedstrijden. Indien ook dit gelijk is beslist loting.
Artikel 5 Er wordt gespeeld volgens de NEVOBO-spelregels. Het bestuur kan in overleg, op de algemene ledenvergadering, afwijkende spelregels voordragen en besluiten deze in te voeren.
Artikel 6 Indien de beschikbare tijd niet voldoende is om de vierde set uit te spelen is de tussenstand de eindstand. Bij gelijke stand ontvangt het bezoekende team één punt.
Artikel 7 Het thuisspelende team dient voor een scheidsrechter en teller te zorgen. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is en het bezoekende team daarvan niet in kennis is gesteld, mag het bezoekende team beslissen of de wedstrijd wel of niet wordt gespeeld. Indien dit niet in overleg geregeld kan worden krijgt het thuisspelende team twee punten in mindering. De wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden.
Artikel 8 De thuisspelende vereniging zorgt voor een kwalitatief goede wedstrijdbal. Die door de scheidsrechter goedgekeurd is. Tevens is een duidelijk scorebord verplicht.
Artikel 9 Per team moeten minimaal 5 dames en/of heren worden opgesteld.

In de volgende gevallen is het toegestaan om ten hoogste driemaal gedurende een seizoen in een ander team uit te komen:
 • Een speler of speelster uit een lager geplaatst team mag in een hoger team uitkomen, ongeacht in welke klasse de teams spelen. Komt men meer dan driemaal in een hoger team uit dan moet men het seizoen in het hoger geplaatste team uitspelen en mag men niet meer voor het lager geplaatste team uitkomen.
 • Indien teams van dezelfde vereniging in dezelfde klasse uitkomen, is het toegestaan dat spelers, in uiterste noodzaak, in het andere team mogen uitkomen.
 • Dames spelend in de damescompetitie mogen meespelen in de herencompetitie.
Dit uitlenen van spelers mag niet leiden tot competitievervalsing.
Artikel 10 Spelers/speelsters die in het nog lopende seizoen spelend lid zijn of zijn geweest van de reguliere competitie (dit geldt niet voor de recreanten-afdeling) van de NEVOBO, mogen niet deelnemen aan de recreatieve volleybalcompetitie van het O.R.V. in dat seizoen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste klasse waar één NEVOBO speler mag meespelen.
Het bestuur kan na aanvraag dispensatie verlenen.
Artikel 11 De wedstrijden moeten, i.v.m. de beperkte tijd dat een zaal beschikbaar kan zijn, op tijd beginnen. De spelers en scheidsrechter dienen tenminste vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. In dat tijdsbestek controleert de scheidsrechter de spelerskaarten en wordt het wedstrijdformulier ingevuld.
Artikel 12 De thuisspelende vereniging zorgt voor het juist invullen en ondertekenen van het wedstrijdformulier. De uitslag dient binnen drie dagen, en de wedstrijdformulieren binnen een maand, na het spelen van de wedstrijd door de thuisspelende vereniging verzonden te worden aan de wedstrijdleider.
Artikel 13 Een team mag zonder consequenties een wedstrijd een keer uitstellen. De afzeggende partij dient zich uiterlijk 24 uur van te voren of indien de wedstrijd op maandag wordt gespeeld uiterlijk de vrijdag ervoor telefonisch bij de contactpersoon van het ontvangende team af te melden.
Indien een team een wedstrijd twee maal heeft uitgesteld, niet is komen opdagen of te laat heeft afgemeld krijgt dit team twee punten in mindering.
De wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden.
Artikel 14 Vervallen.
Artikel 15 Deelnemen aan de wedstrijden is alleen toegestaan wanneer een speler/speelster in het bezit is van een geldige registratiekaart of lidnummer. Zij mogen niet meer dan voor één vereniging en/of team uitkomen. De stamkaarten zijn maximaal 8 jaar geldig. Daarna dienen de pasfoto's vernieuwd te worden.
Artikel 16 Het meespelen in de competitie is geheel voor eigen risico.
Sportkeuring is niet verplicht, wel gewenst.
Artikel 17 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Bij overtredingen van het reglement kan het bestuur sancties opleggen conform Appendix A.
Artikel 18 Afwijkende spelregels t.o.v. NEVOBO:
 • Iedere wedstrijd bestaat uit vier sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten tot maximum 30 punten, dus 30-29 is uit.
  M.u.v. de eerste klasse Heren en Dames (zie artikel 21).
 • Het net aanraken is altijd fout.
Artikel 19 Gedragsregels:
Iedereen dient zich te gedragen volgens geldende fatsoensnormen.
De aanvoerder mag op gepaste wijze opheldering vragen over de beslissing van de scheidsrechter. Deze dient echter de eindbeslissing te aanvaarden.
Bij een tweede waarschuwing mag de scheidsrechter de overtreder het verder deelnemen aan de wedstrijd ontzeggen.
Artikel 20 Het spelen met een libero wordt toegestaan in alle klassen.

Op voorwaarde dat:
 • het team bij aanvang van de wedstrijd uit minimaal 7 spelers bestaat
 • de spelers met uniforme wedstrijdshirts spelen
 • de libero een afwijkend shirt draagt.
Mocht de situatie zich voordoen dat het team met 6 spelers of minder komen te staan dan zal de mogelijkheid tot het inzetten van een libero automatisch vervallen en de libero als veldspeler de wedstrijd moeten vervolgen.
Artikel 21 In de eerste klasse Heren en Dames wordt er bij een gelijke setstand (2-2) een beslissende 5e set gespeeld tot maximum 15 punten, dus 15-14 is uit.


Appendix A

Door het bestuur op te leggen sancties bij overtreding van het reglement:
 1. Waarschuwing
 2. Omdraaien van setstanden.
  Bijv. 25-21 naar 21-25
 3. Negatief saldo.
  Bijv. -25 punten
 4. Half setpunt in mindering.
 5. Setpunt(en) in mindering.
 6. Diskwalificatie speler.
 7. Diskwalificatie team.