Privacy Statement ORV Breda


Versie Mei 2018: Download PDF

Algemeen

ORV Breda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ORV Breda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als ORV Breda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit doen via de onder aan dit statement gepubliceerde contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de ORV Breda competitie

(waar in deze tekst wordt gesproken over spelers worden ook uitdrukkelijk speelsters en/of genderneutralen begrepen)
Persoonsgegevens van contactpersonen en spelers worden door ORV Breda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Spelersadministratie, inclusief de uitgifte van spelerskaarten;
 • Wedstrijdadministratie, inclusief het bijhouden van contactpersonen;
 • Identificatie van spelers bij wedstrijden door scheidsrechters.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De toestemming van alle bij de competitie betrokken personen zoals spelers, contactpersonen, bestuursleden.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ORV Breda de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of bijhouden:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Woonadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Begin- resp. einddatum van inschrijving bij het ORV Breda.
Uw persoonsgegevens worden door ORV Breda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de onderstaand weergegeven bewaartermijn.

Bewaartermijn

ORV Breda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist of toegestaan. Na afloop van het gebruik voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, worden de persoonlijke gegevens op schriftelijk verzoek van spelers of verenigingen vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens ORV Breda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle betrokkenen (bestuursleden, contactpersonen) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Dataverkeer via website en browser wordt versleuteld (“https”).

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. In verband met een gewenste functiescheiding tussen enerzijds de normale verwerking van persoonsgegevens (spelersadministratie, secretariaat en/of wedstrijdleiding) en anderzijds de controle en toezicht op de privacy, zijn binnen het ORVBreda de voorzitter en penningmeester aangesteld als toezichthouders en/of contactpersonen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via xxx@xxx.

Contactgegevens

ORV Breda

Voorzitter
Ben Kerkhof
xxx@xxx
Penningmeester
René van den Broek
xxx@xxx